Duyurular


DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

2016 MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
 MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova)
Başvuru İçin Son Tarih: 08.04.2016

Program Bütçesi:3.500.000 TL
Destek Miktarı: Azami tutar: 400.000 TL - Asgari tutar: 30.000 TL hibedir.
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          KOBİ statüsündeki işletmeler ve Kar amacı güden kooperatifler:

Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
• Merkezinin, Faaliyet/Üretim yerinin Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması
• Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,

PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ:
GENEL AMAÇ: Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek, bölgede yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır.

Program Öncelikleri:
Öncelik 1. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatının desteklenmesi,
Öncelik 2. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin  üretilmesi.

NOT : Üretim amacıyla sermaye malı olarak kullanılan makine imalatı ya da söz konusu makinalara ait ara mamullerinin üretimi konusundaki projeler desteklenecektir. Otomotiv, beyaz eşya, tıbbi cihaz üretimi gibi nihai tüketiciye yönelik üretilen makinalar kapsamındaki projeler desteklenmeyecektir.

 

TRAKYA KALKINMA AJANSI (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne)
2016 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
‘Üreterek Gelişen Trakya’
Başvuru İçin Son Tarih: 18.03.2016

Destek Miktarı: Azami tutar: 500.000 TL - Asgari tutar: 75.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.
KİMLER FAYDALANABİLİR:
Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

• KOBİ olması (Yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık mali bilançosu ve satışları ayrı ayrı 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler)
• Proje başvuru tarihinden önce, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden birinde kayıtlı ve faal olması ve merkez(ler)i ya da yasal şubesi/şubelerinin bu bölgede bulunması.
• Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin göre esnaf ve sanatkârlar sicilinde veya ticaret sicilinde veya tüzüklerinde kayıtlı iştigal/faaliyet alan(lar)ı içerisinde bulunması ve söz konusu iştigal/faaliyet alan(lar)ını tescil eden kaydın proje başvuru tarihinden önce ilan edilmiş olması.
• Başvuru sahibi KOBİ’ler için sözleşme imzalandığı tarihte ile vergi dairesi kaydının Trakya Bölgesinde olması.
PROGRAMIN ÖZEL AMAÇLARI:
 •  Bölgedeki işletmelerin araştırma-geliştirme ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi,
•  İşletmelerin ürünlerini farklılaştırmaları yoluyla katma değer üretimi,
•  İşletmelerin markalaşma ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek katma değer artırması,
•  Turizm işletmelerinin hizmet sunum çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırılması,
•  Üretimin çevreye duyarlılığının arttırılmasıdır.

 • Öncelik 1: Üretimde katma değer artışının sağlanması,

 Uygulama Alanı:   TR21 Trakya Bölgesi

 • Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi,

 Desteklenen Turizm Alanları:
 • Eko-Turizm, • Doğa/Deniz Sporları, • Agro-Turizm, • Gençlik Turizmi, • Eno-Turizm, • Gastronomi Turizmi, • Kültür Turizmi, • Arkeoloji Turizmi • Sağlık Turizmi
 Uygulama Alanı:
• Edirne İli MerkezKeşanUzunköprü ve Enez ilçeleri,
• Kırklareli ili MerkezDemirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri,
• Tekirdağ ili Süleymanpaşa, Şarköy, Saray ve Marmara Ereğlisi ilçeleri.

 • Öncelik  3: Temiz Üretimin Desteklenmesi

 Uygulama Alanı:   TR21 Trakya Geneli

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, BURDUR, ISPARTA)
2016 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru İçin Son Tarih: 08/04/2016
Program Bütçesi:8.000.000 TL
Destek Miktarı Mikro İşletmeler İçin Azami: 150.000 TL - Asgari: 25.000 TL hibedir.  
Destek Miktarı Küçük İşletmeler İçin Azami: 300.000 TL - Asgari: 50.000 TL hibedir.  
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ:
Başvuru Sahibi Mikro ve Küçük işletmelerdir. Başvuru sahibi, Ajansın faaliyet gösterdiği TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde (Antalya-Burdur-Isparta) kayıtlı olmalı veya merkezleri ya da yasal şubeleri veya temsilcilikleri bu bölgede bulunmalıdır.

Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon TL’yi aşmayan işletmeleri,
Küçük İşletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’yi aşmayan işletmeleri,

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:
Öncelik 1: İşletmelerin üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması (Sadece mikro işletmeler için)
Öncelik 2: İşletmelerde yenilikçi üretim süreçlerinin ve yüksek katma değer içeren yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi
Öncelik 3: İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi

Örnek Proje Konuları:
Öncelik1 İçin Örnek Projeler
- Bölgede yoğun olarak yetiştirilen ürünlerin hammadde olarak kullanıldığı işlenmiş gıda, kozmetik, tıbbi vb. ürünlerin imalatı
-Et ve et ürünlerinin, süt ve süt ürünlerinin, su ürünlerinin, balın işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve kalite sistemlerinin kurulması, markalaşmasına yönelik faaliyetler
-  Gıda sanayi işletmelerinde ürün çeşitliliğinin artırılması
- Yenilikçi, besin değerleri yüksek sağlıklı gıda üretimi
- Gıda ve içecek üretiminde ürünlerin raf ömrünü uzatacak uygulamalar
- Tarımsal üretimde uluslararası gıda güvenliği kriterlerinin sağlanması
- Ahşap ürünler ve özgün mobilya üretimi, ağaç sanayinin yüksek katma değer içeren panel, profil imalatı ve sektörde kullanılan makine ve ekipmanın imalatı
- Makine ve yedek parça imalatı

Öncelik2 İçin Örnek Projeler
- Tasarım ve ürün geliştirme projeleri
- Prototip aşaması tamamlanmış ve üretime hazır (tescillenmiş) ürünlerin üretilmesi
- Yeni ürün odaklı talep yaratılmasına yönelik tanıtım çalışmaları
- Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yenilikçi makine ve ekipmanların imalatı
- İşletmelerin yenilikçi üretim, işleme ve paketleme süreçlerinin geliştirilmesi
- Üretimde enerji verimliliğini sağlamaya yönelik faaliyetler (az enerji tüketen teknolojilerin kullanımı)
- Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgeleri alınması ve daha önce geliştirilen veya belge alınan ürünlerin ticarileştirilmesi projeleri
-  Atıkların başka bir işlemden geçirilerek ekonomiye tekrar kazandırılması projeleri

Öncelik3 İçin Örnek Projeler
- Ar-Ge, yenilikçilik ve yeni teknoloji kullanımına yönelik faaliyetler
- İşletmelerde yeni ürün veya üretim yöntemlerinin geliştirme amaçlı bölüm oluşturma, laboratuvar kurma, test cihazları, sistem ve yazılım yatırımları projeleri
- Sanayi, tarım, sağlık ve benzeri sektörlerde ithal edilen bilgi ve teknoloji yoğun,
yüksek katma değerli yarı mamul, ara ürün, yardımcı malzeme ekipmanların bölgede
üretilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri
- Biyomedikal, tekstil, kimya vb. sanayi işletmelerinde; üretimde nanoteknoloji kullanılması

 

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
2016 MİKRO İŞLETMELERDE KURUMSALLAŞMA VE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
(Adana, Mersin)
Başvuru İçin Son Tarih: 08.04.2016

Program Bütçesi:3.500.000 TL
Destek Miktarı: Azami tutar: 250.000 TL - Asgari tutar: 25.000 TL hibedir.
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          Mikro İşletmeler Başvuru yapabilir.
Mikro İşletme: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,
• Merkezi ya da yasal şubelerinin Adana, Mersin illerinden birine kayıtlı olması,
• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Program Öncelikleri:
Öncelik 1. Mikro işletmelerin kurumsallaşma düzeyi / ihracat / pazarlama / kalite standartlarının artırılması
Öncelik 2. Mikro işletmelerin ürün, süreç ya da pazarlama yeniliği / ürün geliştirme / ürün çeşitlendirme olanaklarının artırılması

Desteklenecek Sektörler : Gıda – içecek, kimya – plastik, tekstil – hazır giyim, makine – metal işleri, metalik olmayan mineral ürünler, ayakkabıcılık, materyallerin geri kazanımı, mobilya imalatı, lojistik, turizm amaçlı asli konaklama tesisleri ve bilişim

NOT: İLAVE PUAN
1. Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması:
a. 2.Derece Gelişmiş İlçelerde (Silifke, Ceyhan, Pozantı, Anamur, Erdemli ve Kozan) uygulanacak proje başvurularına değerlendirme sürecinde +3 puan,
b. 3.Derece Gelişmiş İlçeler (Bozyazı, Karataş, Çamlıyayla, Mut, İmamoğlu, Karaisalı, Aydıncık, Yumurtalık) ve 4.Derece Gelişmiş İlçelerde (Gülnar, Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke) uygulanacak proje başvurularına değerlendirme sürecinde +6 puan ilave edilecektir.
2. İstihdamın artırılması: Projeler kapsamında tam zamanlı ve kadın/genç(16 – 29 yaş) /engelli olması koşulu ile yeni istihdam içeren projelere +2 puan verilecektir.

 

FIRAT KALKINMA AJANSI (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)
2016 İMALAT SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru İçin Son Tarih: 04.03.2016

Destek Miktarı: Azami tutar: 400.000 TL - Asgari tutar: 100.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

PROGRAMIN AMACI:
Programın amacı, TRB1 bölgesin mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesidir.

KİMLER FAYDALANABİLİR:
Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

• KOBİ olması (Yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık mali bilançosu ve satışları ayrı ayrı 40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler)

• Başvuru tarihi itibariyle Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine kayıtlı gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip işletme olma zorunluluğu vardır.

• Başvuru sahibi KOBİ’ler sözleşme tarihi itibariyle Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerinin birinde kurulu ve Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine kayıtlı merkezlerinin ya da yasal şubelerinin olması gerekmektedir.

Malatya - Elazığ İlleri için;
Öncelikli alanlar; (Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi İlçeleri ile Elazığ Merkez İlçesinden için Zorunlu Alanlar olup diğer ilçeler için zorunlu değildir.)
• Makine ve Ekipman İmalatı
• Plastik Sanayi
•Kimya Sanayi
• Ambalaj Malzemeleri İmalatı
• Tıbbi Malzeme ve Medikal Ürünlerin imalatı
• Yapı Malzemeleri, Gıda ve Tekstil-Konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün geliştirme

Bingöl ve Tunceli illeri için ise aşağıda sıralanan alanlar öncelikli olup, diğer alanlarda yapılan proje başvuruları da kabul edilecektir.
Bingöl-Tunceli İlleri için;
Öncelikli alanlar;
• Tekstil-konfeksiyon
• OSB ve KSS’lerde yapılacak imalat sanayi projeleri

 

KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT)
2016 ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru İçin Son Tarih: 25/02/2016

Destek Miktarı: Azami tutar: 500.000 TL - Asgari tutar: 20.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ:
• Küçük ve mikro işletmeler,( 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon TL’yi aşmayan firmalar)
• Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç),
• Kâr Amacı Güden Birlikler.
NOT: Merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması gerekir.

PROGRAMIN AMACI : TRA1 Düzey 2 Bölgesinde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) rekabet edilebilirliğin artırılması amacıyla üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:
Öncelik 1: İmalat ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yeni ürün üretmesi, ürün çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması,

Öncelik 2: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilerek değerlendirilmesi,

Öncelik 3: Tarımsal çıktılardan ikincil ürünler üretilmesi, paketlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal çıktıların depolanmasına yönelik soğuk hava deposu yatırımları, (Soğuk hava depolarının kapalı alanının 500 m2’nin üstünde olması şartı aranacaktır.)

Öncelik 4: Et ve süt üretim tesislerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonu. (Bu öncelik yalnızca Bayburt İlimizde uygulanacaktır.)

Yukarıdaki önceliklerin yanı sıra aşağıdaki hususlar proje değerlendirmelerinde dikkate alınacaktır:
• İstihdam artışını ihtiva eden projeler,
• Markalaşma, kalite sertifikasyonu ve Ar-Ge çalışmaları faaliyetlerini ihtiva eden projeler,
• Üniversite ile işletmeler arasında işbirliği, işletmeler arasında kümelenme ve ağ oluşturma faaliyetlerini ihtiva eden projeler,
• İşletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler,
• Ayrıca bölgede yer alan il merkezleri ve Erzurum Büyükşehir merkez ilçeleri (Aziziye, Palandöken, Yakutiye) dışında uygulanacak projeler öncelikli olarak değerlendirmeye esas alınacaktır. İlgililik puanlama bölümünden (2.3) bu sahalar dışından gelen projeler 6 puan, bu sahalardan gelen projeler ise 1 puan alacaktır.


AHİLER KALKINMA AJANSI
2016 KOBİ GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI
(Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)
Başvuru İçin Son Tarih: 08.04.2016

Program Bütçesi:9.000.000 TL
Destek Miktarı: Azami tutar: 400.000 TL - Asgari tutar: 75.000 TL hibedir.
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          KOBİ statüsündeki işletmeler

Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Merkezinin yada yasal şubesinin Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde illerinden birisinde kayıtlı olması
• Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,

Program Öncelikleri:
- Öncelik 1: Yüksek katma değerli ürünler elde etmek için üretim/hizmet kapasitesini geliştirmeye yönelik yenilikçi yatırımların desteklenmesi
Örnek projeler:
• Yeni teknoloji yatırımları ile yüksek katma değer sağlamaya yönelik projeler
• İthal edilen ürünlerin yerli üretim yoluyla üretilmesine yönelik projeler
• Yeni ürün geliştirmeye yönelik projeler
• Tarımsal ürünlerin işlenmesine,paketlenmesine ve hazır gıdaya dönüştürülmesi projeleri
• Madenlerin işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi projeleri
• Turistik değerlere özgü hediyelik eşya üretimine yönelik projeler
• Sağlık, inanç, kongre, dağcılık gibi alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik projeler

- Öncelik 2: Üretimde verimliliğin sağlanması ve maliyet düşürücü üretim teknolojileri ile rekabetçiliğin geliştirilmesi
Örnek projeler:
• Yeni teknolojiler ile daha az girdi harcamaya ve daha fazla çıktı almaya yönelik projeler
• İşletmelerin üretim verimliliğini artırmaya yönelik maliyet düşürücü projeler
• Üretimde kullanılan enerji kayıplarını azaltıcı ve enerji tasarrufu sağlayıcı projeler
• Seri üretim sistemine geçilmesini hedefleyen projeler
• Üretimde kalite ve proses süreçlerini geliştirmeye yönelik projeler
• Üretimde enerji verimliliği ve malzeme geri dönüşümüne yönelik projeler
• Üretim sırasında ortaya çıkan atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesi projeleri

NOT: Daha önceki destek programları kapsamında Ajansla destek sözleşmesi imzalamamış/almaktan feragat etmemiş Başvuru Sahipleri değerlendirme aşamasında “8 puan” avantaja sahip olacaklardır.

 

SERHAT KALKINMA AJANSI (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS)
2016 İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI
Başvuru İçin Son Tarih: 18/03/2016

Destek Miktarı: Azami tutar: 500.000 TL - Asgari tutar: 25.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ:
• KOBİLER ve Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifler
NOT: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars illerinden birinde kayıtlı olması, merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması gerekir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:
Öncelik 1: İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini kolaylaştırıcı ve işletmelerin rekabet güçlerini artırıcı faaliyetler

Öncelik 2: Bölgedeki turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması, yöreye özgü alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler

Öncelik 3: Motorlu kara taşıtları bakım ve onarımı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin beşeri ve fiziki kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
2014 TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova)
Elektronik Başvuru İçin Son Tarih: 17.01.2014

Program Bütçesi: 5.000.000 TL
Destek Miktarı: Azami tutar: 500.000 TL - Asgari tutar: 30.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          KOBİ statüsündeki işletmeler ve Kar amacı güden kooperatifler
Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
Merkezinin Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması,
• Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,

PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ:
GENEL AMAÇ KOBİ’lerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasıdır. Çevresel problemleri üretim sürecinin kaynağında çözmeye çalışır.

1.Atıkların kaynağında azaltılması:
Her türlü üretim yapan işletmenin alacağı yönetsel önlemler, yapacağı proses değişiklikleri, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu ile atıklarının (katı atık, atık su, baca gazı emisyonları vb.) miktarının veya kirletici yükünün azaltılması; üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı

2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması:
Üretim girdilerinin tasarrufunu sağlayacak süreç değişiklikleri, üretim süreçlerinde/teknolojilerinde gerçekleştirilecek iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri ile işletmelerde kullanılan kaynakların azaltılması, bu sayede doğal kaynakların korunması.

3. Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması
Ürün tasarımında, üretim süreçlerinde, paketlemede veya pazarlama yöntemlerinde yapılacak değişikliklerle çevre dostu ürünlerin üretilmesi.

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması
Üretim ve hizmet sektöründeki işletmelerin, kendi ihtiyaç duyduğu enerji için rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak lisanssız olarak elektrik üretmesi (Bu öncelik kapsamında desteklenecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500 kW’tan fazla olamaz).

5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
Mevcutta atık olarak bertaraf edilen veya ekonomik olarak sahip olduğu potansiyelin altında değer gören tarımsal/endüstriyel atıkların ve/veya yan ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere ve/veya enerjiye dönüştürülmesi. (Odun parçalarından yonga ve levha üretimi, tarımsal atıkların tuğla beton ve alçı kompozit katkısı olarak kullanılması vb.)

6. Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji) uygulamaları
Birden fazla işletmenin işbirliği sonucunda (ortak hammadde kullanımı, enerji, su ve yan ürünlerin fiziksel değişimi) çevresel ve ekonomik fayda sağlanması; özellikle Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan işletmeler için, atıkların başka sektörler/firmalar tarafından hammadde olarak kullanılması.

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
2014 MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
 MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova)
Elektronik Başvuru İçin Son Tarih: 17.01.2014

Program Bütçesi: 6.000.000 TL
Destek Miktarı: Azami tutar: 500.000 TL - Asgari tutar: 30.000 TL hibedir.
(ortak kullanıma yönelik AR-GE laboratuarı kurulması yönünde en az 5 ortaklı bir proje başvurusu olursa azami tutar 1.000.000 TL olabilecektir.  )       
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          KOBİ statüsündeki işletmeler ve Kar amacı güden kooperatifler

Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
Merkezinin, Faaliyet/Üretim yerinin Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması ve TR42 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı’na göre Global ve Dinamik Alt bölgelerde yer alması,
• Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,

PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ:
GENEL AMAÇ: Makina imalatı sektöründe ithal edilen ürünlerin ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgede üretilerek bölgenin yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılmasının sağlanmasıdır.

Global Bölge Öncelikleri:
Öncelik 1. AR-GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması,
Öncelik 2. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek Makina imalatın desteklenmesi,
Öncelik 3. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin Üretilmesi,
Öncelik 4. İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması,
Dinamik Bölge Öncelikleri:
Öncelik 5. Üretim kapasitesinin artırılması.

Global Alt Bölgeler: ( 1. 2. 3. 4. Öncelik)
- İzmit Alt Bölgesi; İzmit, Derince, Başiskele, Kartepe
- Gebze Alt Bölgesi; Gebze, Çayırova, Darıca, Körfez, Dilovası
- Adapazarı Alt Bölgesi; Adapazarı, Serdivan, Arifiye, Erenler, Söğütlü, Ferizli
Dinamik Bölgeler; ( 5. Öncelik)
- Güney Körfez Alt Bölgesi: Yalova Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Gölcük, Karamürsel,
- Doğu Merkez Alt Bölgesi:Bolu Merkez, Düzce Merkez, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı
- Hendek Alt Bölgesi: Hendek, Akyazı, Karapürçek, Gölyaka, Gümüşova

AŞAĞIDAKİ ÇEVRE ALT BÖLGELER’DEN GELECEK BAŞVURU KABUL EDİLMEYECEKTİR!!!
Karadeniz Kıyı Alt Bölgesi; Kandıra, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Akçakoca
Sakarya Güney Alt Bölgesi; Pamukova, Sapanca, Geyve, Taraklı
Bolu Güney Alt Bölgesi; Seben, Kıbrıscık, Mudurnu, Göynük
Bolu Doğu Alt Bölgesi; Yığılca, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa,
Termal Alt Bölgesi; Armutlu, Çınarcık, Termal

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
2014 TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova)

Elektronik Başvuru İçin Son Tarih: 17.01.2014

Program Bütçesi: 8.000.000 TL
Destek Miktarı: Azami tutar: 500.000 TL - Asgari tutar: 30.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          KOBİ statüsündeki işletmeler ve Kar amacı güden kooperatifler

Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
Merkezinin, Faaliyet/Üretim yerinin Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması,
•Turizm işletmelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletmesi Belgesine sahip olmak ya da belge başvurusunda bulunmuş olmak,
• Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,

PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ:
Programın Amacı: Turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır.

Öncelikler :

 • Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması
 • Örneğin Konaklama tesislerinin yıldız artırımlarına ilişkin projeler,
 • Konaklama tesislerinin yeşil yıldız almalarını sağlayacak faaliyetleri içeren projeler,
 • Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması
 • Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
 • Turizm işletmelerinde insan kaynakları kalitesinin yükseltilmesi (eğitim alınması v.b.)
 • Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi

NOT1: Ajansın önceki mali destek programlarından destek alan gerçek ve tüzel kişiler, bu desteğin devamı süresince ve bu desteğe ait sözleşmenin sona erdiği günden itibaren “1 yıl” geçmiş olmadıkça ajansa başvuruda bulunamaz. Örneğin, 03.03.2012 tarihinde ajans ile destek sözleşmesi sona eren bir yararlanıcı 04.03.2013 tarihine dek ajansa başvuru yapamaz.

NOT2: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (BKK 2012/3305) EK 4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları bu program kapsamında desteklenmeyecek ve teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında istenen şartlar aranacaktır.

 

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
2014 TEKNOLOJİ TRANSFERİNE DAYALI TİCARİLEŞME
MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova)

Elektronik Başvuru İçin Son Tarih: 17.01.2014

Program Bütçesi: 2.250.000 TL
Destek Miktarı: Azami tutar: 500.000 TL - Asgari tutar: 30.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          KOBİ statüsündeki gerçek ve tüzel işletmeler
-          Kar amacı güden kooperatifler

Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
Merkezinin, Faaliyet/Üretim yerinin Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması,
• Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,

PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ:
Programın Amacı: Bölgedeki ve Bölge dışındaki üniversitelerin, teknopark şirketlerinin, TÜBİTAK enstitülerinin geliştirdiği uygulamaya hazır teknolojilerin lisanslama yoluyla bölgemizde faaliyet gösteren sınaî firmalarca ticarileşmesi ve seri üretiminin desteklenmesidir.

Programın öncelikleri ise;

 • Patenti alınmış teknolojik ürünlerin lisansının ticari firmalarca satın alınıp üretilmesi
 • Teknolojik ürünlerin bölgede üretimini destekleyerek teknoloji yoğun ürünlere ilişkin dış ticaret açığının azaltılmasına katkıda bulunmak

 

NOT: Teknoloji transfer ettiği kurum/kuruluş bölge dışından olabilecektir. 

NOT: İthal edilen bir ürünün üretimine için teknoloji transferi projeleri avantajlıdır.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI
ÇEVRE DOSTU ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2014’dür.

Programın Amacı: Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji  kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre  dostu üretime geçişe katkı sağlamaktır.

Program Bütçesi: 10.000.00 TL
Destek Miktarı: Asgari tutar: 200.000 TL Azami tutar: 400.000 TL. Destek Oranı: %50
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:
Öncelik 1: Tarımsal üretim ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve izleme sistemlerinin kurulması
-  Atıksu arıtma tesisleri, katı atık toplama, depolama ve bertaraf tesislerinin teknolojik altyapısının geliştirilmesi yeni yöntemlerin uygulanması, kapasitelerinin arttırılmasına yönelik projeler
- Baca gazı arıtma sistemlerinin kurulmasına yönelik projeler
- Hava kirliliği ölçümleri yapan istasyonların kurulmasına yönelik projeler
- Sıcaklık, zaman, basınç gibi parametrelerin kontrol edilerek üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin tasarrufunu sağlayacak sistemlere yönelik projeler
- İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik teknolojilerin uygulanması ve geliştirilmesine yönelik projeler

Öncelik 2: Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarla temiz üretime geçişin sağlanması; çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi
- Su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik vanaların kontrolü, kullanılan kimyasal  dozajlarının optimizasyonu, ekipmanların kontrolüne yönelik projeler
- Su tüketimini azaltmaya yönelik proses, teknoloji, malzeme/ekipman değişikliği projeleri,
- Proses/teknoloji değişiklikleri ile daha temiz üretim yöntemlerine geçiş sağlanması
- Kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik proses değişiklikleri içeren projeler
- Ürünlerin hafifletilmesi, daha kolay geri dönüştürülmesinin sağlanması, çevre dostu
ürünler geliştirilmesine yönelik projeler
-  Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi projeleri

Öncelik 3: Atıklardan katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
- Çıkan atıkların başka bir proseste veya üretim bandında kullanılması projeleri
- Atıklardan enerji üretiminin sağlanması veya atık enerjinin kullanımına projeleri
- Geri Dönüşüm ile ilgili projeler
- Arıtma çamurları, mermer atıkları, vb. gibi ortaya çıkan atıkların işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik projeler

Öncelik 4: Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılması

- Isı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesine yönelik projeler.

 

ORAN KALKINMA AJANSI
KAYSERİ 2014 REKABETÇİ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2014’dür.

Merkezi ya da yasal şubeleri Kayseri’de bulunan KOBİ’ler başvurabilir.
Program Bütçesi: 10.000.00 TL
Destek Miktarı: Asgari 50.000 TL Azami 500.000 TL dir. Destek Oranı: %50
HEDEFLENEN SEKTÖRLER:
• Mobilya İmalatı
• Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı
• Elektrikli Teçhizat İmalatı
• Makine ve Teçhizat İmalatı

 • Stratejik Alanlara Yönelik Ürünlerin İmalatı (Gıda Ürünleri İmalatı, Enerji Ekipmanları İmalatı, Sağlık Sektörüne Yönelik İmalat Sanayi, Savunma Sanayi)

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:
Öncelik 1. Ar-Ge, yenilik ve endüstriyel tasarıma yönelik yatırımların desteklenmesi

 • Ar-Ge, inovasyon ve yeni teknoloji transferi içeren projeler,
 • Yüksek teknoloji içeren ev aletlerinin ve cihazların üretimine yönelik projeler,
 • Kompozit malzemelerin üretimine ve imalatta kullanımına yönelik projeler,
 • Yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye gibi yerlerin kurulmasına, mevcut yerlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Rekabetçi sektörlerde endüstriyel tasarım altyapısının kurulmasına ve yenilikçi ürünlerin tasarlanması ve üretilmesine yönelik projeler,
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,
 • Yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik projeler.

Öncelik 2. İhracatın artırılmasına yönelik ürün çeşitlendirmesini ve ithal edilen ürünlerin bölge içerisinde üretilmesini amaçlayan yatırımların desteklenmesi

 • Yeni dış pazarlara girilmesine, kalite standartlarının geliştirilmesine, sertifikasyon şartlarının sağlanmasına yönelik projeler,
 • Üretilen ürünlerin elektronik ortamda yurt dışına satış ve pazarlanması projeleri,
 • Ara mamül olarak kullanılan ve tedariği ithalata dayalı mamüllerin üretilmesi projeleri,
 • Tıbbi cihaz, ekipman ve protezlerin imalatına yönelik projeler,
 • Sağlık sektöründe kullanılan ürün ve sarf malzemelerin imalatına yönelik projeler,
 • Savunma sanayiinde kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,
 • Enerji üretimi, depolanması ve transferi kapsamında kullanılan ürün ve ekipmanların (Rüzgar türbini parçaları, güneş panel ve parçaları, vb.) imalatına yönelik projeler,
 • Fiber-optik malzeme, elektrik kabloları vb. malzemelerin üretimine yönelik projeler.

Öncelik 3. Üretimde çevre altyapısının iyileştirilmesine ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik yatırımların desteklenmesi

 • İşletmelerde temiz üretim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının imalat sanayinde kullanımına yönelik projeler,
 • Üretimde Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına ve enerji verimliliğini sağlamaya yönelik yeni teknolojilerin kullanımına yönelik projeler,
 • Atıkların kaynağında azaltılmasına / üretime döndürülmesine, değerlendirilmesine ve atıklardan enerji üretimine yönelik projeler,
 • Atık yönetimi ve geri kazanımı amacıyla sistemlerin kurulumuna yönelik projeler,
 • İmalat sahalarında su tüketiminde verimliliği sağlamaya yönelik yenilikçi uygulamaların kullanımına yönelik projeler,
 • İşletmelerde çevre yönetim sistemi belgelendirmesine yönelik projeler.

 

ORAN KALKINMA AJANSI
SİVAS YOZGAT İLLERİ İSTİKRARLI BÜYÜME MALİ DESTEK PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2014’dür.
Sivas ve Yozgat illerinden birinde kayıtlı veya merkezi ya da yasal şubeleri bu illerde bulunan KOBİ’ler başvurabilir.
Program Bütçesi: 10.000.00 TL
Destek Miktarı: Asgari 50.000 TL Azami 500.000 TL dir. Destek Oranı: %50
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:
Öncelik 1. Üretimde kapasitenin ve verimliliğin artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi

 • İşletmelerde kalitenin, verimliliğin ve kapasitenin artırılması amacıyla modern üretim teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler,
 • Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenerek endüstriyel ürün haline dönüştürülmesi
 • Üretimde verimliliği artırıcı bilişim teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler,
 • İşletmelerin kapasite kullanım oranlarının artırılmasına yönelik projeler,
 • Üretimde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler,
 • Endüstriyel atıkların yeniden kullanılarak ekonomiye kazandırılmasına yönelik projeler,
 • tuğla, kiremit sanayinde kalite artırma amaçlı modernizasyon ve otomasyon projeleri
 • Makine imalatına yönelik projeler,
 • Yapı malzemeleri ve yapı kimyasallarının üretimine yönelik projeler,
 • Metal ürünleri ve mobilya imalatında otomasyona geçişi destekleyen projeler,
 • Madencilik sektöründeki işletmelerde su ve enerjinin tasarruflu kullanılması projeleri,
 • Mermercilik ve doğaltaş sektörünün geliştirilmesine yönelik projeler.

Öncelik 2. Ar-Ge, yeni ürün ve yenilikçilik yatırımlarının ve katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi

 • Gıda ve içecek imalatında teknoloji geliştirme, proses yenileme, ile yenilikçi ve yüksek katma değerli ürün üretiminin desteklenmesine yönelik projeler,
 • Gıda güvenliği kapsamında iyi üretim uygulamaları içeren projeler,
 • Tarım-hayvancılığa dayalı sanayide modern teknikler ve Ar-Ge uygulamaları projeleri,
 • Çıkartılan madenlerin işlenmesine ve zenginleştirilmesine yönelik projeler,
 • Bölgenin doğal taştan elde ettiği katma değeri artırmaya yönelik projeler,
 • Tıbbi cihaz, ekipman ve protezlerin imalatına yönelik projeler,
 • Sağlık sektöründe kullanılan ürün ve sarf malzemelerin imalatına yönelik projeler,
 • Savunma sanayiinde kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,
 • Enerji üretimi, depolanması, transferi ve tüketimi kapsamında kullanılan ürün ve ekipmanların (Rüzgar türbini parçaları, güneş panel ve parçaları, vb.) imalatı projeleri,
 • Buhar kazanı mil yatağı, dişli, dişli takımı ve tahrik tertibatı üretimi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının imalat sanayinde kullanımına yönelik projeler,
 • Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler,
 • Yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye gibi yerlerin kurulmasına, mevcut yerlerin geliştirilmesine yönelik projeler.

Öncelik 3. Ürün çeşitlendirme, markalaşma, dış pazarlara açılma ve kalite sertifikasyonuna yönelik yatırımların desteklenmesi

 • Bölgede üretim potansiyeli olan ürünlerin ihracat odaklı üretimine yönelik projeler, Ara mamül olarak kullanılan ve tedariği ithalata dayalı olan mamüllerin üretilmesi projeleri,
 • Üretilen ürünlerin elektronik ortamda yurt dışına satış ve pazarlanması projeleri,
 • Yeni dış pazarlara girilmesine yönelik kalite standartlarının geliştirilmesi, sertifikasyon şartlarının sağlanmasına yönelik projeler,
 • Ürün kalite sistemlerinin oluşturulmasıyla ürün çeşitlendirilmesine yönelik projeler,
 • Marka bilinirliğini artırmaya ve ürün imajını geliştirmeye yönelik projeler,
 • Hediyelik eşya ve yöresel el sanatları üretimi ve ihraç potansiyelini artırma projeleri.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
2014 KOBİLERE YÖNELİK YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR
 MALİ DESTEK PROGRAMI
(Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)
Elektronik Başvuru İçin Son Tarih: 28.02.2014

Program Bütçesi: 19.000.000 TL
Destek Miktarı: Azami tutar: 400.000 TL - Asgari tutar: 40.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          KOBİ statüsündeki işletmeler ve Kar amacı güden kooperatifler
Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
Merkezinin veya yasal şubesinin Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerinden birisinde kayıtlı olması,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,

PROGRAMIN AMACI VE ÖNCELİKLERİ:
GENEL AMAÇ Bölgede faaliyet gösteren ve öncelikle katma değer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBİ’lerin uluslar arası düzeyde rekabet güçlerinin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma değere sahip ürün geliştirme ve üretme imkanlarının arttırılması ve bölgede yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmaktır.

1.Ar-Ge ve Yenilikçiliğe Yönelik Yapılacak Yatırımların Desteklenmesi

2. Yenilebilir Enerji Üretimine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi

3. İmalat Sanayinde Verimlilik Artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çıktığı yatırımların desteklenmesi.


DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
2013 TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMI
(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova)

Başvuru İçin Son Tarih: 08.02.2013

Program Bütçesi:8.500.000 TL

Destek Miktarı: Azami tutar: 400.000 TL - Asgari tutar: 30.000 TL hibedir.          
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:


-          KOBİ statüsündeki işletmeler
-          Kar amacı güden kooperatifler

Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
• Merkezinin Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması,
• Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:

1.Atıkların kaynağında azaltılması:

Her türlü üretim yapan işletmenin alacağı yönetsel önlemler, yapacağı proses değişiklikleri, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu ile atıklarının (katı atık, atık su, baca gazı emisyonları vb.) miktarının veya kirletici yükünün azaltılması; üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı

2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması:


Üretim girdilerinin tasarrufunu sağlayacak süreç değişiklikleri, üretim süreçlerinde/teknolojilerinde gerçekleştirilecek iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri ile işletmelerde kullanılan kaynakların azaltılması, bu sayede doğal kaynakların korunması.

3. Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması

Ürün tasarımında, üretim süreçlerinde, paketlemede veya pazarlama yöntemlerinde yapılacak değişikliklerle çevre dostu ürünlerin üretilmesi.
4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması


Üretim ve hizmet sektöründeki işletmelerin, kendi ihtiyaç duyduğu enerji için rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak lisanssız olarak elektrik üretmesi (Bu öncelik kapsamında desteklenecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500 kW’tan fazla olamaz).5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
Mevcutta atık olarak bertaraf edilen veya ekonomik olarak sahip olduğu potansiyelin altında değer gören tarımsal/endüstriyel atıkların ve/veya yan ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere ve/veya enerjiye dönüştürülmesi. (Odun parçalarından yonga ve levha üretimi, tarımsal atıkların tuğla beton ve alçı kompozit katkısı olarak kullanılması vb.)6. Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji) uygulamaları
Birden fazla işletmenin işbirliği sonucunda (ortak hammadde kullanımı, enerji, su ve yan ürünlerin fiziksel değişimi) çevresel ve ekonomik fayda sağlanması; özellikle Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan işletmeler için, atıkların başka sektörler/firmalar tarafından hammadde olarak kullanılması.

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

2013 TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
(Balıkesir ve Çanakkale)

Başvuru İçin Son Tarih: 15.02.2013

Program Bütçesi:6.000.000 TL

Destek Miktarı: Azami tutar: 450.000 TL - Asgari tutar: 50.000 TL hibedir.        
 

Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.KİMLER FAYDALANABİLİR:
•  KOBİLER: 250 kişiden az yılık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan ve Sermayesinin veya oy haklarının % 25’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması sağlayan işletmeler.

• Kooperatifler, Birlikler, Ticaret BorsalarıBaşvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Merkezi veya şubesinin Balıkesir veya Çanakkale illerinden birisinde kayıtlı olması,
• Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:

Öncelik 1:Tarıma dayalı sanayi sektöründe pazarlama, ihracat ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması

• Ürünlerin butik ambalajlarda paketlenmesiyle katma değerinin ve pazarlanma kabiliyetinin artırılmasına yönelik projeler
• Katma değeri yüksek ve raf ömrü uzun ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlanmasına yönelik projeler
• Yenilikçi, besin değerleri yüksek, sağlıklı fonksiyonel gıda üretimine yönelik projeler
• İşletmelerin uluslararası kalite standartları ile uyumlu olarak üretim yapabilmeleri için teknik altyapının geliştirilmesine yönelik projeler

Öncelik 2:Tarıma ve tarıma dayalı sanayi sektörüne yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması

•Gıda sanayine yönelik paketleme makinesi, soğutma sistemleri, pastörizatör, seperatör, evaporatör gibi makineleri üreten işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler
• Tarım makinesi üreten işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler
• Tarıma dayalı sanayiye yönelik ambalaj malzemesi üreten işletmelerin geliştirilmesi
• Gıda ürünlerinin analizine yönelik malzeme ve ekipman üreten işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler
• Basınçlı sulama sistemleri gibi tarımda verimliliği artırıcı sistemler üreten işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler

Öncelik 3:Tarımda ve tarıma dayalı sanayinde, uygulamalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması


• Gıda sanayi ve tarım sektöründe atık yönetim sistemlerinin kurulması ve/veya modernizasyonuna yönelik projeler
• Çevreyle dost hammadde ve üretim teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler
• Enerji kullanımında verimliliğin artırılması ve atık oranının azaltılmasına yönelik projeler
• Gıda sanayi yan ve atık ürünlerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi
• Atıklardan biyogaz üretimine yönelik projeler

Öncelik 4:Tarımda ve tarıma dayalı sanayi sektöründe ihracat, yenilikçilik, pazarlama kapasitesinin artışına katkıda bulunacak ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi.

Kalite ve yenilikçilik düzeyini artırmaya yönelik laboratuvar yapımı projeleri
• Üyelerin ortak eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik eğitim merkezi kurulması
• Üyelerin ürünlerinin tek bir merkezde toplanıp, tek bir marka altında pazarlanmasına yönelik projeler
• Bölgesel ürünlerin ortak alanda toplandıktan sonra standartize edilip, ihraç edilmesine yönelik projeler

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...

AHİLER KALKINMA AJANSI

2013 SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI
(Aksaray,Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)

Başvuru İçin Son Tarih: 07.02.2013

Program Bütçesi:17.000.000 TL

Destek Miktarı: Azami tutar: 450.000 TL - Asgari tutar: 25.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          KOBİ statüsündeki işletmeler
-          Üretici kooperatifleri
Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

• Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin teklif çağrısının ilan edildiği tarihten 6 (altı) ay önce, Ajansın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)  kurulmuş/tescil edilmiş olması, ,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:

 1. İşletmelerin ar-ge, inovasyon, üretim ve pazarlama süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla sektörel rekabet edebilirliğin sağlanması,
 2. Enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması,
 3. Ürün/hizmet çeşitliliğinin artırılarak yüksek katma değerli üretim/hizmet yapısına geçişin sağlanması.
ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER

TÜM BÖLGE

*Tarıma dayalı sanayi ve gıda ürünleri imalatı    
*Metal İşleme ve Üretimi
*Turizm

AKSARAY

*Makine ve otomotiv yan sanayi sektörü
*Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
*Ağaç-mantar ürünleri ve mobilya sektörü

KIRIKKALE

 Savunma yan sanayi ve makine sanayi sektörü
* Petrol ürünleri ve kimyasal ürünler sanayi sektörü
*Ağaç-mantar ürünleri ve mobilya sektörü

KIRŞEHİR

*Plastik ve kauçuk ürünleri yan sanayi sektörü
*Ağaç-mantar ürünleri ve mobilya sektörü
* Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü

NEVŞEHİR

* Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
*Taşımacılık için Depolama ve destekleyici faaliyetler sektörü
*Otomotiv yan sanayi- karoser ve treyler imalatı sektörü

NİĞDE

* Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü
*Deri ürünleri imalatı sektörü
*Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatıBİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...

TRAKYA KALKINMA AJANSI (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne)
2012/2013 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru İçin Son Tarih: 22.02.2013

Program Bütçesi:11.000.000 TL

Destek Miktarı: Azami tutar: 500.000 TL - Asgari tutar: 30.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.KİMLER FAYDALANABİLİR:
KOBİ statüsündeki işletmeler ve Teknoloji Geliştirme Bölg. Yönetici Şirketleri
Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

• Merkezinin yada şubelerinin Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerinden birinde kayıtlı olması,PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:
1.İhracat ve/veya katma değer artışına yönelik “Ar-Ge”, “Yenilik”, “Markalaşma”, “Kümelenme” ve “Pazarlama” nın geliştirilmesi,

Desteklenen Sektörler:  Gıda (Tohumculuk dâhil), Elektrik-Elektronik ve yan sanayi, Otomotiv ve otomotiv yan sanayi,    Makine ve ekipman imalatı (Tarım makineleri dahil)Uygulama Alanı: Edirne ili geneli, Kırklareli ili geneli, Tekirdağ ili geneli

2. Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi

Uygulama Alanı: Edirne ili geneli, Kırklareli ili geneli, Tekirdağ ili geneli

3. İmalat sanayiinde atık ısı ve suyun geri dönüşümünün sağlanması, yenilenebilir enerji üretiminin gerçekleştirilmesi suretiyle çevreye duyarlı üretimin geliştirilmesi

Desteklenen Sektörler:  Tüm Sektörler
Uygulama Alanı:
Edirne ili geneli, Kırklareli ili geneli, Tekirdağ ili geneli

4. Kırsal alanda birincil tarım faaliyetleri dışı ekonomik aktivitelerin geliştirilmesi

Desteklenen Sektörler:   Tüm Sektörler

Uygulama Alanı:
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ genelinde (Çorlu ve Çerkezköy hariç)  2011 yılı ADNK sistemine göre nüfusu 20.000’in altında kalan tüm yerleşim yerleri. Söz konusu İlçe ve beldeler ile bölge genelindeki köylerde uygulanacak projeler Öncelik 4 kapsamına uygundur.

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...
 

-----------------------------------------------------------------

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
2013 EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
(Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

Başvuru İçin Son Tarih: 28.01.2013

Program Bütçesi:6.500.000 TL
Destek Miktarı: Azami tutar: 400.000 TL - Asgari tutar: 25.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:

KOBİ statüsündeki işletmeler ( tüzel kişilikteki)
Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

• Tüzel kişiliği haiz olması
•Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
• Merkezinin veya şubesinin Gaziantep, Adıyaman, Kilis illerinden birisinde kayıtlı olması,PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:

•Gaziantep ilinde kümelenme potansiyeli yüksek “Tekstil, İşlenmiş Deri Ürünleri, Tarıma Dayalı Sanayi, Gıda Sanayi, Medikal, Makine” sektörlerinde AR-GE, inovasyon ve markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi •Adıyaman ilinde “Hazır Giyim, Tekstil, Mobilya” sektörlerinde AR-GE, inovasyon ve markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi ile birlikte “Mermer (işlenmesi), Seramik, Kil ve Taş” üretiminin geliştirilmesi ve sektörlerin katma değerinin artırılması • Kilis ilinde “Zeytinyağı, Pekmez, Antepfıstığı” gibi tarımsal ürünlerin işlenmesine yönelik AR-GE, inovasyon ve markalaşma çalışmalarının geliştirilmesi• TRC1 Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması•TRC1 Bölgesi’nde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...


BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

2013 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
(Zonguldak, Karabük, Bartın)

Başvuru İçin Son Tarih: 04.02.2013

Program Bütçesi:4.000.000 TL

Destek Miktarı: Azami tutar: 250.000 TL - Asgari tutar: 50.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.KİMLER FAYDALANABİLİR:
-          KOBİ statüsündeki işletmeler
Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

•250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi 40 milyon TL’yi aşmayan işletme olmalıdır.
• Sermayesinin veya oy  haklarının %25  veya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak müştereken veya tek başına bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği  haiz olan kurum ve kuruluşların kontrolünde olmaması” şartını sağlaması gerekmektedir.

Başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
• Başvuru tarihi itibarıyla kurulmuş, tescil edilmiş olması,
• Merkezinin yada şubesinin Zonguldak, Karabük, Bartın illerinden birisinde kayıtlı olması,
• Proje konusu ve faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesindeki iştigal konularıyla uyumlu olması,

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:


Öncelik 1: Üretim kapasitesinin ve verimliliğin arttırılması
Öncelik 2: AR-GE’ ye yönelik yatırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi
Öncelik 3: Enerji verimliliğinin ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımının arttırılması
Öncelik 4: Turizm sektöründe çeşitliliğin sağlanmasına yönelik yatırımlar yapılması2013 Yılı KOBİ Mali Destek İlçeler bazında öncelikli olarak desteklenecek sektör dağılımları aşağıda verilmektedir:ZONGULDAK
Ereğli: Ana metal sanayi, gemi inşa ve onarım
Alaplı : Ana metal sanayi, gıda
Devrek: Mobilya ve orman ürünleri, ekoturizm
Çaycuma: Mobilya ve orman ürünleri, tekstil
Gökçebey: Mobilya ve orman ürünleri, gıda
KARABÜK 
Merkez: Ana Metal Sanayi
Ovacık: Gıda, alternatif turizm
Eflani: Gıda, madencilik
Eskipazar: Turizm, madencilik
Yenice: Mobilya ve orman ürünleri, alternatif turizm
Safranbolu: Turizm (Markalaşma ve hizmet kalitesinin arttırılması)
BARTIN
Amasra: Turizm (Markalaşma ve hizmet kalitesinin arttırılması)
Ulus: Mobilya ve orman ürünleri, alternatif turizm
Kurucaşile: Ahşap tekne yapımı, turizm

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...

FIRAT KALKINMA AJANSI
2013 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Son Başvuru Tarihi: 18 Ocak 2013

Program Bütçesi: 8.000.000 TL


Destek Miktarı: Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 450.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.
Proje Süresi: Projelerin uygulama süresi en fazla 9 aydır.Proje Kapsamında Desteklenecek Kalemler: Yeni işe alınacak Ünv. Mezunu personel, Yeni Makine-Teçhizat Alımı, Hizmet alımı,soğuk hava donanımlı ticari araç,  Bilgisayar, Yazılım Programı, Broşür, Katalog, Tabela, Reklam giderleri, İnternet sitesi yapımı veya güncellemesi, Kalite Belgesi Alımı, Marka Tescili Maliyetleri ve Proje danışmanlığı vb.Programın Amacı: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde işletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır.

Programın Öncelikleri:

 • İhracata yönelik tasarım, üretim ve test yeteneklerinin geliştirilmesi
 • İhracata yönelik pazarlama ve kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi
 • Yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge yeteneklerinin güçlendirilmesi
Kimler Başvurabilir:

KOBİ’ler : Yıllık cirosu 40 Milyon TL'nin, çalışan sayısı 250'nin altında olan işletme
Gerçek Kişiler: Kayıtlı ticari işletmesi bulunmayıp, şahıs olarak başvuran girişimci kişi Aşağıdaki konuları içeren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

• İhracata yönelik ürün çeşitlendirme, yeni dış pazarlara girme, bu pazarlardaki standartlara uyum sağlama, ihracat talebinin veya ihraç edilecek ürünün doğası gereği üretim teknolojisinin geliştirilmesi amaçlı projeler

• Yeni pazarlar belirleme ve araştırma, bu pazarlardaki standart ve mevzuat koşullarını sağlama, ürün farklılaştırması, dış ticaret teknik ve mevzuatı hakkında bilgi ve yetenek kazanılması amaçları doğrultusunda insan kaynağı veya kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik projeler

• Yeni ürün tasarlama, prototip olarak üretme, yeni üretim süreci geliştirme, Ar-Ge yapılanması oluşturmak üzere altyapı kurma ve insan kaynağı geliştirme amaçlı projeler

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...


FIRAT KALKINMA AJANSI

2013 YERELDE EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

Son Başvuru Tarihi: 18 Ocak 2013


Program Bütçesi: 5.000.000 TL


Destek Miktarı: Asgari tutar: 30.000 TL
Azami tutar: 300.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

Proje Süresi:
Projelerin uygulama süresi en fazla 9 aydır.

Proje Kapsamında Desteklenecek Kalemler:
Yeni işe alınacak Ünv. Mezunu personel, Yeni Makine-Teçhizat Alımı, Hizmet alımı,soğuk hava donanımlı ticari araç,  Bilgisayar, Yazılım Programı, Broşür, Katalog, Tabela, Reklam giderleri, İnternet sitesi yapımı veya güncellemesi, Kalite Belgesi Alımı, Marka Tescili Maliyetleri ve Proje danışmanlığı vb.

Programın Amacı: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinde görece az gelişmiş yörelerde ve kırsal alanda kapasite artışı, ürün çeşitlendirme ve modernizasyonu destekleyerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Programın Öncelikleri:
 • İmalata yönelik işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi
 • Turizmin geliştirilmesi
 • Tarımsal üretimin modernizasyonu

Örnek Proje Konuları:
- İmalata yönelik işletmelerin üretim kapasitesi geliştirme, modernizasyon, kalite ve standart iyileştirme, ürün geliştirme nitelikli projeleri
- TRB1 Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında belirlenen Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerine yönelik turizm altyapıları oluşturma ve turizm değerlerini ekonomiye kazandırma amaçlı projeler
- Tarım işletmelerinin (bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri) verimliliğini ve karlılığını yüksek kılacak modernizasyon projeleri

Kimler Başvurabilir:


KOBİ’ler: Yıllık cirosu 40 Milyon TL'nin, çalışan sayısı 250'nin altında olan işletme
Birlikler ve Kooperatifler: Ana faaliyeti tarım, turizm veya imalat olanlar
Gerçek Kişiler: Kayıtlı ticari işletmesi bulunmayıp, şahıs olarak başvuran girişimci kişi

Proje Uygulama Yerleri:

İmalat yapan işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi önceliği için:Elazığ ve Malatya merkez ilçe Bel.’lerinin sınırları içinde kalan alanlarda, Elazığ 1. OSB ve Hayvan Ürünleri OSB,  Malatya 1. ve 2. OSB ve Özsan San. Sit.’de uygulanacak projeler kabul edilmeyecektir.
Tarımsal üretimin modernizasyonu önceliği için: Elazığ ve Malatya merkez ilçe belediyeleri sınırları içinde kalan bölgelerde uygulanmak üzere sunulan projeler kabul edilmeyecektir.

Turizmin geliştirilmesi önceliği için:Ajans tarafından hazırlanan TRB1 Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan önemli turizm değerleri ile ilişkilendirilebilecek alanlar, bölgemizdeki kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgeleri ve turizm geliştirme merkezleri dışındaki bölgelerde uygulanacak projeler kabul edilmeyecektir.

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...


-----------------------------------------------------------------

İSTANBUL KALKINMA AJANSI
2012. 2. Dönem İŞLETMELERE YÖNELİK YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru İçin Son Tarih
: 08/02/2013

Program Bütçesi:15.000.000 TL


Destek Miktarı: Azami tutar: 400.000 TL - Asgari tutar: 200.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:

-          Kar Amacı Güden İşletmeler (Merkezi İSTANBUL’da kayıtlı olmalıdır.)

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:


Öncelik 1. Yaratıcı endüstrilerde üretilen katma değeri artıran yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi
Öncelik 2. Yaratıcı endüstrilerde işbirliği ağların oluşturulması ve mevcut işbirliği ağlarına katılım sağlanması

Yaratıcı Endüstriler:

Bu program çerçevesinde desteklenmesi öngörülen yaratıcı endüstrilerin kapsamı reklamcılık, mimarlık, el sanatları, sanat ve antikacılık (resim, heykel, diğer güzel sanatlar, vb.), tasarım, moda, film, müzik, gösteri sanatları (bale, dans, drama, müzikal, tiyatro, opera, kostüm tasarımı, sahne tasarımı, koreografi, vb.), yayıncılık (kitap, dergi, gazete, dijital içerik, vb. yayıncılığı), televizyon ve radyo (Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kapsamayan, içeriğe yönelik boyutlar), bilgisayar ve video oyunları (Bilgi ve İletişim Teknolojilerini kapsamayan, içeriğe yönelik boyutlar) ile sınırlıdır.

ÖRNEK PROJELER

1. Tasarımcı ile üreticiyi bir araya getiren platformların oluşturulması
2. Müzik endüstrisinde içerik geliştirme sürecinde yenilikçi bir uygulamanın geliştirilmesi
3. Yaratıcı endüstrilerde kuluçka merkezlerinin ya da ortak kullanımların oluşturulması
4. Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması
5. Yaratıcı endüstrilerde farklı kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların birlikte kullanılabileceği, çeşitliliğe imkan veren ortak enstitü ve benzeri yapıların kurulması
6. Yaratıcı endüstrilerde üretilen içeriğin dijital ortamlarda paylaşılmasını ve pazarlanmasını sağlayacak platformların oluşturulması
7. Geleneksel el sanatlarının pazarlanmasına yönelik yenilikçi bir uygulamanın hayata geçirilmesi
8. Yaratıcı endüstrilerde iş gücü niteliğini geliştirmek üzere ortak platformların geliştirilerek ortak kullanım alanlarının oluşturulması
9. Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara hizmet edecek, işletmelerin kurumsal kapasitesini geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak ortak yapıların oluşturulması
10. Yaratıcı endüstrilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması, gözetim ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi için bir platform oluşturulması.

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...


-----------------------------------------------------------------
İSTANBUL KALKINMA AJANSI
2012. 2. Dönem İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Başvuru İçin Son Tarih
: 07/02/2013

Program Bütçesi:15.000.000 TL


Destek Miktarı: Azami tutar: 400.000 TL - Asgari tutar: 200.000 TL hibedir.         
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla %50’si oranında destek sağlanmaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR:

-          Kar Amacı Güden İşletmeler (Merkezi İSTANBUL’da kayıtlı olmalıdır.)

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ:


Öncelik 1. BİT sektöründe diğer ekonomik sektörlere yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi

Öncelik 2. BİT sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle ilişkili kurum ve kuruluşlar arasında altyapı, inovasyon ve sektörün sorunlarının çözümlerine yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi

ÖRNEK PROJELER


1. Eğitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent gibi, işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması
2. Mobil finans alanında örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi
3. Üniversite-iş dünyası işbirliği ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve geliştirilmesi Hasta takibini kolaylaştıracak mobil sağlık hizmetlerinin tasarlanması
4. Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu BİT çözümleri ve BİT firmalarının kabiliyetlerini eşleştirecek veritabanı ve arayüz tasarımının yapılması
5. Başlangıç aşamasındaki yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
6. BİT sektöründe ar-ge faaliyetlerinin finansmanı alanında danışmanlık yapacak bir platform oluşturulması
7. BİT firmalarının uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak bir arayüzün geliştirilmesi
8. Gayrimenkul sektörüne yönelik yenilikçi cihazların tasarlanması
9. Sektörel ve teknolojik ticarileştirme merkezlerinin kurulması

BİLGİLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYIN...


-------------------------------------------------------------------------

Duyurular – KOSGEB YENİ NİTELİKLİ ELAMAN İSTİHDAM DESTEĞİ 

Destek Unsurları

 1. Destek Tipi geri ödemesiz HİBE desteğidir.
 2. Bu destek, en az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu yeni eleman istihdamı için verilir.
 3.  Bu destek, yeni istihdam edilecek veya destek başvurusu tarihi itibarı ile son bir ay içinde istihdam edilmiş olan nitelikli eleman için verilir.
 4. Destek, İstihdam edilecek Personelin net maaşının %50 ‘si kadardır.
 5. İşletmeler destek üst limiti dahilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir.
 6. Bu desteğin aylık üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 (bin beş yüz) TL’yi geçemez. Asgari Geçim İndirimi net ücrete dahil edilmez.
 7. Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.
 8. Yeni istihdam edilecek nitelikli elemanın başvurunun kabul edildiğinin işletmeye bildirildiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde işe başlatılması gerekir. Aksi takdirde destek kararı iptal edilmiş sayılır.
 9. Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.
 10. İşletme, nitelikli elemanı işten çıkarması veya elemanın kendi isteği ile işten ayrılması durumunda ilgili Hizmet Merkezine bilgi verir.
Programa kimler başvurabilir?

Programdan yararlanmak için işletmelerin KOSGEB veritabanına kayıtlı olmaları esastır. KOSGEB veri tabanına 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan bütün işletmeler kayıt olabilir.- Duyurular - TÜBİTAK Projeleri İstatistik Bilgileri Yayınlanmıştır!!!

TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programlarına ilişkin istatistikler yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında güncellenmektedir.
Aşağıdaki istatistiklerin güncellenme tarihi Temmuz 2009’dur.

1995-30 Haziran 2009 tarihleri arasında TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programlarına ilişkin istatistikler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:


Toplam proje başvurusu

9.297

Proje başvurusu yapan kuruluş sayısı

4.369

Büyük firmalara ait proje sayısı

2.686

Proje başvurusu yapan büyük firma sayısı

421

Proje başvurusu yapan KOBİ’lere ait proje sayısı

6.611

Proje başvurusu yapan KOBİ sayısı

3.948

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programınca Desteklenen Projelere Ait Bilgiler

Desteklenen proje sayısı

4.489

Desteklenen kuruluş sayısı

1.788

Büyük firmalara ait proje sayısı

1.937

Desteklenen büyük firma sayısı

336

KOBİ’lere ait proje sayısı

2.552

Desteklenen KOBİ sayısı

1.452

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç  Destek Programınca Desteklenen Projelere Ait Bilgiler

Desteklenen proje sayısı

1.166

Desteklenen kuruluş sayısı

1.055


-Duyurular - AR-GE Yardımı İstek Formlarının Online Alınması!!!

TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programlarına ilişkin proje başvuruları online olarak "Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi(PRODİS)" üzerinden alınmaktadır. 01 Ağustos 2009 tarihinden itibaren, desteklenen projelerin dönemsel Ar-Ge Yardımı İstek Formlarının da (AGY300/AGY301/AGY303) bu sistem üzerinden alınmasına başlanacaktır.

Daha önce PRODİS kullanmayan ve projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenen Proje Yürütücüleri, PRODİS kayıtlarını başarıyla yapmıştır.
Henüz PRODİS’e kaydını yaptırmamış yürütücüler için uyarıları ve dönemsel raporların sisteme nasıl aktarılacağına ilişkin bilgileri içeren Duyuru Metni ve Yürütücü Yetkilendirme Formu için lütfen Proje Danışmanınız ile iletişime geçiniz.

1 Ağustos 2009 ve sonrası tarihlerde PRODİS kullanılmadan sadece posta ile gönderilen dokümanlar (Dönem Raporu, AGY500 Raporu ve Projenin son dönemi ise Proje Sonuç Raporu) işleme alınmayacaktır.


- Duyurular – TÜBİTAK KOBİ Başlangıç Arge Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapılmıştır!!!

KOBİ BAŞLANGIÇ ARGE PROGRAMI YENİ UYGULAMA ESASLARI YAYINLANMIŞTIR
TÜBİTAK Bilim Kurulu’ 7 Mart 2009 tarihli ve 173 sayılı toplantısında alınan karar gereği 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama esaslarında değişiklik yapılmıştır.  Söz konusu değişiklikleri içeren mevzuat 1 Nisan 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yapılan değişiklikleri öğrenmek ve yeni uygulama esaslarına ulaşmak için lütfen proje Danışmanınız ile iletişime geçiniz...


Duyurular – TÜBİTAK Sanayi  Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik Yapılmıştır!!!

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI YENİ UYGULAMA ESASLARI YAYINLANMIŞTIR
TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı ( DTM) işbirliğinde yürütülen 1501 kod numaralı Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın Uygulama Esaslarında değişiklik yapılmıştır ve söz konusu değişiklikleri içeren mevzuat yayımlanmıştır.

Söz konusu değişiklikleri içeren mevzuat 01 Şubat 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yapılan değişiklikleri öğrenmek ve yeni uygulama esaslarına ulaşmak için lütfen proje Danışmanınız ile iletişime geçiniz...                                                   

Boğaziçi Proje Danışmanlık Tüm Hakları Saklıdır. © 2007