Kalite Belgeleri

 ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 9001:2000; Tüm Kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakmaksızın uygulanabilir şekilde tasarlanmış Dünyada kabul görmüş Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri standardıdır.

   ISO 9001:2000 ile  Kuruluşun uluslar arası kalite standardında ürün ve hizmet üretmesini, bölümler arası işbirliğini, tüm çalışanların aktif katılımını, maliyetlerin düşürülmesini, performansın sürekli geliştirilmesini ve müşteri memnuniyetini amaçlayan bir yönetim sistemi hedeflenmektedir.

Sistemin faydaları;

 1. Müşteri ve çalışan memnuniyetini artırır.

 2. Etkin bir yönetim sağlar.

 3. Kurumsallaşma yolunda ilk adımdır.

 4. Ürün ve hizmet kalitesinde süreklilik sağlar.

 5. Karlılığı ve verimliliği artırır.

 6. Üretim maliyetlerini ve süresini azaltır.

 7. Bilgi ve iletişimin doğru ve sağlıklı yapılmasını sağlar.

 8. İşletmenin piyasa itibarında artış sağlar. Prestij kazandırır.

 9. Devlet ihalelerinde yeterlilik kazandırır.

 10. Ulusal ve uluslararası pazarda tanınmışlık ve ticari her platformda kabul edilebilirlik sağlar.

   ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; bir kuruluşun çevresel etkilerinin kontrol altına alınması, azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması için belirlediği hedeflerine sistematik bir biçimde ulaşması için yayınlanmış uluslararası bir standarttır.
  Çevre Yönetim Sistemi sürekli olarak daha iyi bir çevre performansını esas alarak verimli işlemler, temiz teknolojiler, daha az atık, daha yaratıcı hizmetler, kısaca sosyal ve ekonomik açıdan ciddi kazançlar sağlar.

Sistemin Faydaları

 1. Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uyumun sağlanması

 2. Çevre etki değerlendirme ve kontrolünün sağlanması 

 3. Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlaması

 4. Müşterilerin çevresel etkiler yönüyle güveninin ve sadakatinin sağlanması 

 5. Kaynakların etkin kullanılması ile giderlerin azaltılması ve verimliliğin artırılması

 6. Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb. gibi) ve kazalara karşı eylem planlarının hazırlanması

 7. Çevreye saygılı bir kuruluş imajının oluşturulması

 8. Atıkların değerlendirilmesinin sağlanması 

 9. Potansiyel tehlike noktalarının belirlenmesi suretiyle, kaza vb. olayların azaltılmasının sağlanması

 10. Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi 

 11. Kontrollü atık dönüştürme, özenli hammadde seçimi, enerji ve su kaynaklarının daha iyi korunmasının sağlanması 

 12. Çözüm bulma, temizleme ve yasal ihlallerden ötürü ceza ödeme gibi reaktif yönetim stratejilerinden kaynaklanan mali yüklerinden azaltılması

 13. İşyerlerinin kalitesinin, işçi moralitesinin ve kuruluş değerlerine bağlılığın iyileştirilmesi

 14. Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlarda yeni iş fırsatlarının yaratılması

   ISO 22000 - HACCP  GIDA YÖNETİMİ SİSTEMİ

  HACCP gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili uluslararası tanınan bir sistemdir ve gıda maddeleri üretimi ile dağıtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir.
  Bu sistemin uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar. Gıda maddelerinin, kaynakları ve proses teknikleri sürekli olarak değişim göstermektedir. Buna bağlı olarak gıdaların üretiminde değişik aşamalarda ortaya çıkan tehlikeler, sektörün tümünü ciddi olarak etkileyebilir. HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleri ile birlikte uygulanabilir.

Sistemin Faydaları;

 1. Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskleri ortadan kaldırarak, güvenli gıda üretimini sağlar

 2. Gıda güvenliği problemlerinin çözümü için harcanacak para ve zaman kaybını önler

 3. Müşteri memnuniyetini artırarak, pazar payının yükselmesini sağlar

 4. Ürün kayıplarını azaltır

 5. Potansiyel tehlikeler en başta ortaya çıkarılır ve giderilir

 6. Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir

 7. Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.

 8. Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.

 9. Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.

 10. Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.

 11. Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.

 12. Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.

 13. Ürün kalitesi gelişir.

  Kimler Yararlanabilir;
- Kuruluşlar,

 1. Gıda üreticileri

 2. Gıda bileşeni üreticileri

 3. Hazır yemek firmaları

 4. Gıda satıcıları, Gıda servisleri,

 5. Yem üreticileri

 6. Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,

 7. Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

 8. Çiftçiler

 9. Hasatçılar,

-  Dolaylı olan kuruluşlar

 1. Ekipman sağlayan kuruluşlar,

 2. Temizlik ve sanitasyon ajanları,

 3. Ambalaj malzemeleri

 4. Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb. 

   OHSAS–TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

  OHSAS 18001 İşçi sağlığı ve iş güvenliği ister üretim isterse hizmet sektöründe olun işinizin çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren uluslar arası bir standarttır.
  İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır.
 
  Ulusal sağlık ve güvenlik standartlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.  ISO 18001 bir yandan kuruluşların yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde işyerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

Sistemin Faydaları

 • İşin ve işçiler için risklerin belirlenmesi ve kontrolü

 • Yasalara ve mevzuata uyum

 • Hizmette ve üründe Aksamaların azalması

 • Üretim kaybının azalması

 • Üretim maliyetlerinde azalma

 • Çalışanların bilinçlendirilmesi ve motivasyonu

 • İş kazaları riskinde azalma

 • Kazalara ve sağlık bozulmasına bağlı maddi ve manevi kayıpların azalması

 • Yasal ceza riskinin azalması
                                                   

Boğaziçi Proje Danışmanlık Tüm Hakları Saklıdır. © 2007